SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY:

 

Cơ cấu tổ chức của Công ty Minh Tường hướng tới sự tinh giản, gọn nhẹ. Hoạt động của Công ty được điều hành bởi Ban Giám đốc. Công ty có các phòng nghiệp vụ. Các phòng này thực hiện các nhiệm vụ chức năng và tham mưu cho Ban Giám đốc về lĩnh vực chuyên trách.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG HÀNH CHÁNH – NHÂN SỰ:

1. Sơ đồ tổ chức:

2. Chức năng:

 • Tham gia việc hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phù hợp với các định hướng, chiến lược và mục tiêu phát triển của công ty.
 • Tổ chức thực hiện công tác tuyển dụng và quản lý nhân sự nhằm cung cấp đầy đủ nguồn nhân lực đáp ứng các yêu cầu sản xuất kinh doanh, định hướng và chiến lược của công ty.
 • Tổ chức và phối hợp với các đơn vị thực hiện công tác đào tạo, tái đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng cho người lao động.
 • Tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách, quy định và nội quy của công ty.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp nhằm khuyến khích và động viên người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các quy định áp dụng trong công ty.
 • Tổ chức xây dựng cơ cấu tổ chức của toàn công ty, của các đơn vị và tổ chức thực hiện.
 • Thực hiện việc cung cấp và kiểm soát các dịch vụ hành chính văn phòng để đảm bảo tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được ổn định, thông suốt và hiệu quả.
 • Quản lý việc sử dụng và bảo vệ các loại tài sản của công ty, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, sức khỏe lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong phạm vi công ty.
 • Hỗ trợ các bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và đóng vai trò là cầu nối giữa Ban Giám đốc và người lao động trong công ty.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHƯC PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN:

1. Sơ đồ tổ chức:

 

2. Chức năng:

 • Tổ chức triển khai công tác hoạch toán kế toán trong toàn công ty theo chuẩn mực kế toán Việt Nam .
 • Huy động nguồn vốn.  Cung cấp nguồn vốn cho các bộ phận phục vụ sản xuất kinh doanh và các dự án đã được phê duyệt

 

IV. CƠ CẤU TỔ CHƯC PHÒNG KINH DOANH:

1. Sơ đồ tổ chức:

2. Chức năng:

 • Tham mưu, giúp Ban giám đốc các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện chỉ tiêu doanh số, phát triển thị trường.

 

V. CƠ CẤU TỔ CHƯC PHÒNG KẾ HOẠCH - MUA HÀNG:

1. Sơ đồ tổ chức:

2. Chức năng:

 • Tham mưu, giúp Ban giám đốc các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác điều độ sản xuất  và công tác cung ứng vật tư, nguyên vật liệu đáp ứng cho sản xuất kinh doanh.

 

VI. CƠ CẤU TỔ CHƯC PHÒNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG:

1. Sơ đồ tổ chức:

2. Chức năng:

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật và công nghệ sản xuất
 • Quản lý toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị tại các dây chuyền sản xuất.
 • Kiểm soát và bảo đảm chất lượng sản phẩm.
 • Nghiên cứu, đề xuất và xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến quá trình sản xuất

 

VII. CƠ CẤU TỔ CHƯC CÁC PHÂN XƯỞNG SX:

1. Sơ đồ tổ chức:

2. Chức năng:

 • Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty trong công tác hoạch định tổ chức sản xuất, bố trí nguồn nhân lực phù hợp nhằm đảm bảo kế hoạch mục tiêu của công ty theo tháng/ quý/ năm.
 • Khai thác và vận hành hiệu quả hệ thống dây chuyền công nghệ của công ty hướng tới chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu khách hàng và tiết kiệm chi phí.